Me ja maapallo – miten vaalia yhteistä terveyttä? -julkaisu nyt saatavilla

OHF on toteuttanut tänä vuonna Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran rahoittaman Yhteinen terveys tunnetuksi -hankkeen -hankkeen, jonka tavoitteena oli tuoda yhteinen terveys tunnetuksi päättäjille, tutkijoille ja suurelle yleisölle. Yhteinen terveys (One Health) on esimerkki systeemisestä ajattelusta, jossa tunnistetaan ihmisen, muiden eläinten sekä ympäristön hyvinvointiin vaikuttavat tekijät kokonaisvaltaisena verkostona, jonka tasapainoa ihmisen aiheuttama ympäristömuutos horjuttaa. Ajattelutapaa voidaan hyödyntää uudenlaisten lähestymistapojen löytämiseksi vallitsevien kriisien hallinnassa sekä niiden ennaltaehkäisyssä. Yhteinen terveys tunnetuksi -hanke alkoi joulukuussa 2022 ja päättyy syyskuun 2023 loppuun.

Yhteinen terveys tutuksi

Kuva 1. Me ja maapallo – miten vaalia yhteistä terveyttä? -julkaisun kansikuva. Kuva: Sanni Haahti

Yksi hankkeen tavoitteista oli tuottaa yleistajuinen ja kaikille avoin julkaisu lisäämään ymmärrystä yhteisestä terveydestä sekä sen eri osa-alueista. Julkaisussa Me ja maapallo – miten vaalia yhteistä terveyttä? käsitellään yhteistä terveyttä siihen liittyvien ilmiöiden, ongelmien, keskeisten tekijöiden ja havainnollistavien esimerkkien kautta. Julkaisu on suomenkielinen ja se on suunnattu kaikille yhteisestä terveydestä kiinnostuneille, tarjoten monipuolista ja helposti lähestyttävää tietoa aiheesta. Kohderyhmänä ovat erityisesti myös lukiolaiset, joille julkaisu voi toimia kokonaisuuksia avaavana, aiheita syventävänä oppimateriaalina.

Julkaisun taustalla onkin ajatus, että tarvittava tieto ja osaaminen ongelmien ratkaisemiseksi on jo käsissämme, mutta päätöksentekijöiden ja yleisön tietoisuus on osin puutteellista. Lisäksi laadukkaatkin julkaisut ja raportit hukkuvat helposti alati kertyvään datatulvaan. Siispä, sen sijaan, että julkaisu koostuisi tarkkojen faktojen listauksesta, siinä pyritään yhdistämään laaja tieto monipuoliseksi ja mielekkääksi kokonaisuudeksi. Julkaisun laatineeseen työryhmään kuuluivat: Essi Huotari, Minna Maunula, Sanni Haahti, Jenni Sademies, Johanna Muurinen, Karoliina Kettunen, Johannes Cairns, Anniina Sarekoski sekä Hanna Paulomäki.

Julkaisun tarkoituksena on levittää ymmärrystä yhteistä terveyttä uhkaavien kriisien, kuten ilmastonmuutoksen, luontokadon, ympäristön saastumisen ja mikrobiuhkien syistä, sekä niiden monimutkaisista yhteyksistä ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan ja systeemisen ajattelun tarpeesta niiden ratkomiseksi. Samalla se esittelee jo olemassa olevia ratkaisuja näiden hyödyntämiseksi tulevaisuudessa. OHF levittää julkaisua omien verkostojensa kautta, tapahtumissaan sekä esimerkiksi kouluvierailujen yhteydessä, toivoen että se pääsee tavoittamaan mahdollisimman monia ja avaamaan suurelle yleisölle ja sekä nykyisille että tulevaisuuden päättäjille, tutkijoille, asiantuntijoille ja yhteiskunnan muille toimijoille yhteisen terveyden teemoja ja ajattelutavan tärkeyttä.

Lataa Me ja maapallo – miten vaalia yhteistä terveyttä? -julkaisu (4.4 MB). Julkaisua voi jakaa vapaasti.

Nautinnollisia lukuhetkiä toivottaen,
One Health Finlandin hallitus