Yhteinen terveys tunnetuksi yhteiskunnan eri toimijoille

Yhteinen terveys tunnetuksi -hankkeessa järjestetään kesäkuussa poikkitieteellinen työpaja. Tarkoituksena on tuoda yhteen eri osa-alueilla vaikuttavia tahoja, jotka joko suoraan tai epäsuorasti vaikuttavat Yhteiseen terveyteen yhteiskunnassamme – on siis mahdollista ettei aihepiiri ole kaikille entuudestaan tuttu. Työpajan järjestäminen on OHF:lle pitkäjänteinen prosessi johon on kuulunut sisäinen työpajan fasilitointiin tähtäävä koulutus, sidosryhmien kartoitus, sopivien henkilöiden kontaktointi sekä hanke-esittelyiden pitäminen. Sopivan tilan löytämiseksi, ja iloksemme, saimme yhteistyökumppaniksemme työpajaan Helsinki One Healthin (HOH) sekä sponsoreiksi Resistomapin ja Aluke Oy:n. Lisäksi työpajan järjestäminen saa suurta tukea Kudelma -tutkimusverkostolta. Työpaja on saanut osakseen kontaktoiduilta sidosryhmiltä todella lämpimän vastaanoton ja valtavasti kiinnostusta. Selväksi on käynyt, kuinka tärkeän ja ajankohtaisen aiheen äärellä olemme.

Yhteinen terveys tunnetuksi -hanke posteri


Työpaja tulee olemaan sukellus Yhteisen terveyden verkostoon, jonka eri osa-alueet eivät ole vielä täysin yhteen solmittu. Jotta Yhteistä terveyttä voidaan hyödyntää päätöksenteossa ja tutkimuksessa, on tärkeää ymmärtää, mitkä tekijät ja toimijat vaikuttavat omaan toimintaan ja sen lopputulokseen. Tämä edellyttää avointa mieltä ja valmiutta etsiä ratkaisuja ja tietoa myös oman toimintaympäristön ulkopuolelta. Työpajassa pyrimme kasvattamaan tätä ymmärrystä kollektiivisen älyn avulla, jolle ei pidä asettaa liian tiukkoja rajoja. Tärkeitä kontakteja ja oivalluksia voi syntyä myös yllättävistä suunnista.

Työpajassa esittelemme Yhteisen terveyden lähestymistavan ottaen huomioon eläin-, ihmis- ja ympäristönäkökulmat. Osallistujat pääsevät erilaisten tehtävien kautta pohtimaan oman työn vaikutuksia ja yhteyksiä näihin osa-alueisiin tutustuen samalla muiden osallistujien asiantuntijuuteen. Lopuksi keskitytään jo tunnistettuihin Yhteisen terveyden ongelmiin, joihin kenekään asiantuntijuus ei yksin riitä – tarvitaan parviälyä. Yhtenä työpajan tavoitteista on tarpeen kartoittamisen kautta, luoda pohja verkostomaiselle alustalle, joka mahdollistaisi pienen kynnyksen yhteistyön eri toimijoiden välillä.

Työpajaa on mahdotonta suunnitella täysin etukäteen, sillä sen luovat osallistuvat ihmiset omilla tiedoillaan, luonteillaan ja asenteillaan. Tämä tekee työpajasta jännittävän ja antaa tilaa yllätyksille. Jokainen osallistuja tuo mukanaan arvokasta panosta, ja yhdessä voimme luoda merkittäviä oivalluksia ja kehittää uusia lähestymistapoja Yhteisen terveyden edistämiseksi. Työpaja tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden oppia, verkostoitua ja rakentaa siltoja eri toimijoiden välille. Tavoitteena on luoda kestävä pohja yhteistyölle ja yhteisen terveyden edistämiselle. Uskomme, että työpaja luo uusia ajatuksia ja innostusta toimia yhdessä ja tehdä yhteistä terveyttä tunnetuksi.